Nous equipaments terapèutics per a pacients amb esclerosi múltiple

Cada setmana, pacients amb esclerosi múltiple d’Osona assisteixen a un programa de rehabilitació que consta d’unes sessions de te-ràpia i fisioteràpia a l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic (HUSC). En el marc d’aquest programa, duen a terme propostes terapèutiques per alentir la davallada funcional progressiva que els provoca la malaltia i millorar la qualitat de vida: treballen aspectes sensorials i cognitius a través de la teràpia ocupacional i aspectes motrius com la potència, el to muscular, la velocitat, la resis-tència, l’equilibri i la coordinació a través de la fisioteràpia.

Per facilitar tot aquest treball, l’HUSC han incor-porat un nou equip de rehabilitació passiu, assis-tit i actiu -similar a una bicicleta estàtica terapèu-tica- d’alta gamma i amb moltes prestacions, que millora la qualitat de vida dels pacients mitjançant la teràpia del moviment. L’adquisició d’aquest equip ha anat a càrrec de l’entitat Empara Oso-na (Associació d’Esclerosi Múltiple d’Osona) qui l’ha pogut comprar i cedir a l’Hospital fruit de la col·laboració econòmica de la Fundació Privada Girbau i l’empresa Àrea de Servei Taradell S.L., i gràcies també als diners recaptats en la campa-nya de guardioles realitzada a finals de 2020 -en la qual hi van participar diferents comerços de Vic i comarca-.

El fet que l’Hospital de dia de l’HUSC disposés només d’una d’aquestes bicicletes permetia do-nar una cobertura limitada a tots els usuaris. Ara en tindran dues, fet que facilitarà que totes les persones usuàries en puguin fer ús i es millorarà el rendiment de les sessions amb més i millors opcions terapèutiques. L’aparell permet treba-llar la mobilitat tant de braços com de cames –ja que disposa de l’accessori per recolzar les ex-tremitats inferiors i també el suport d’avantbraç i canellera que permet un bon posicionament de les extremitats superiors-. Així mateix, és útil tant per a les persones que es troben en el moment inicial de la malaltia –per mantenir l’autonomia- com en pacients que es troben en una fase més avançada de la malaltia i amb més restricció de moviment.

A part de la debilitat, la fatiga, el dolor, la falta de coordinació i els problemes de mobilitat, els afectats per esclerosi múltiple també veuen afec-tada la seva sensibilitat, tant la superficial com la profunda. Amb aquests exercicis amb la bicicle-ta, poden treballar la simetria de les extremitats, els estímuls, les percepcions sensorials, la força i to muscular, la resistència, i el moviment i fer-ho d’una forma còmoda i agradable. Es poden utilit-zar programes predefinits o sessions lliures en les quals l’usuari pot fer un entrenament adaptat a la necessitat de cada moment.

L’esclerosi múltiple a OsonaL’esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós central que afecta persones joves, amb un diagnòstic inicial entre els 20 i 40 anys d’edat. Coneguda com la “malaltia de les mil cares” per la seva heterogeneïtat, els estudis epidemiològics mostren un augment generalitzat en la prevalen-ça i un increment en la incidència. Espanya té una de les taxes de prevalença més altes del món i, en concret, a la comarca d’Osona la prevalença s’ha duplicat en els últims anys essent entorn dels 100 casos per cada 100.000 habitants. Les causes de la malaltia són desconegudes, però es creu que hi influeixen tant factors genètics com ambientals.