CooperActiva donarà els guanys a Mans Unides

Imma Rocadenbosc i Lurdes Borrellera són les tutores dels nens i nenes de 5è i 6è de l’Escola FEDAC de Prats de Lluça-nès i, en un any marcat per la pandèmia, han treballat junts, en cooperativa, en benefici d’una entitat social.

L’Arnau, un alumne de Cicle Superior ens expli-ca, en el reportatge que es va emetre al programa De Tots Colors de Ràdio Vic, que CuEmE vol dir cultura em-prenedora a l’escola, és un progra-ma impulsat des de la Diputació de Barcelona, el Consorci del Lluçanès i l’Ajuntament, també compta amb el suport de les famílies i té com a ob-jectiu desenvolupar els valors, els hà-bits i les diversitats de l’emprenedo-ria. Ens explica que s’ho passa molt bé treballant amb els companys i la família. La proposta de la cooperativa és un tipus de posa vasos fets amb pals de polo, de color gris i de tots colors, un posa tovallons fets amb pinces, punts de llibre, un memori, i un altre tipus de posa llapis.

Aquest procés és llarg, ens comenta l’Imma, tutora de Cicle Superior, pri-mer han de fer la burocràcia per a fer una cooperativa, a partir d’aquí, cada nen aporta un capital inicial decidit per cada cooperativista, comencen a fer fases que es van desenvolupant al llarg del procés del CuEmE, primer els hi ha de quedar molt clar que vol dir ser emprenedor, s’han de realitzar diferents tipus de taller, de constitu-ció, d’imatge cooperativa, econòmic, de màrqueting i comunicació, tots venen organitzats i tots són igual d’importants.

L’Aina, la Nora i l’Eloi, ens expliquen que els beneficis aniran a Mans Uni-des, l’han escollit perquè és una Organització no Governamental i la seva finalitat és lluitar contra la po-bresa, està a tot el territori espanyol a través de 71 delegacions i una d’elles està al seu poble, Prats de Lluçanès, actualment hi ha molts socis i volun-taris. Van escollir aquest any Mans Unides perquè l’any passat també van escollir el mateix i a causa del confinament no es va poder fer la selecció que es fa a través d’assem-blea. Tot i que 5è i 6è no es poden barrejar, els agrada molt contactar telemàticament. De moment, no els han confinat cap vedada, i el que tro-ben més a faltar és barrejar-se amb els altres cursos.

Quant a la venda dels productes, encara no ho tenen clar, però nor-malment es fa un mercat al poble, però en tot cas es podrà fer una pa-rada a l’escola, això seria a finals de maig, Cada nen va aportar 3 euros a la cooperativa i, un cop recuperada la inversió, els diners que sobrin els donaran a Mans Unides. Han acabat fent 6 productes i 10 unitats de cada un d’ells, però encarà han de calcular el preu de venda. La gent de Mans Unides ja saben que estan treballant per a ells, perquè quan ho van deci-dir l’any passat va ser perquè hi havia una nena que la seva iaia estava dins de Mans Unides, i els va semblar bé perquè treballen per erradicar la fam i la pobresa.

Ens explica la Lurdes, tutora dde Ci-cle Superior, que el projecte de cul-tura emprenedora a l’escola, abasta moltes àrees i s’hi diu molt bé a l’es-cola FEDAC, busquen nens creatius, amb iniciativa, que cooperin i col·la-borin en treball en equip, aquest any els ha estat una mica més dificultós, però també han tret els seus aprenen-tatges, han de triar el nom de la coo-perativa, fer i triar un logotip, han de buscar una ONG, és un procés llarg i profitós que es pot relacionar amb moltes àrees curriculars, també els hi proporciona un autoconeixement, que els hi agrada, que se’ls hi dona millor, segons això cada soci aporta el seu talent dins la cooperativa i el missatge del seu treball cooperatiu, és un treball molt complet.

La Nora, en Nil, l’Eloi, la Maria, ens continuen explicant el nom del pro-jecte, CooperActiva, en una assem-blea per videotrucada entre 5è i 6è, es van repartir per grups a cada clas-se i van parlar dels noms, ho van vo-tar i és el que va sortir, els noms els van proposar en Nil, en Guifré, l’Ar-nau i la Nora. El nom els hi va agradar molt, vol dir “COOPER“ de coopera-tiva i “ACTIVA” perquè són molt ac-tius, el que va ser més difícil va ser triar el logotip i els càrrecs, hi havia moltes discrepàncies, però ho vam solucionar. Després de Nadal, cada soci i sòcia, va presentar un produc-te, d’aquests 28, es va fer una prime-a tria dels 12 més votats, i es va fer un estudi de mercat, fins que en van votar 6 junt amb els pares i mares de l’escola. L’hora de triar els càrrecs és el que va costar més, per què hi havia persones que volien fer el mateix i no van sortir, es van posar una mica tris-tos i es van enfadar, però es van po-sar d’acord en fer una altra cosa i al final tots contents, perquè van enten-dre que tots els càrrecs són impor-tants. És important que s’aprengui a renunciar. Tots coincideixen a dir que els hi ha agradat molt, solucionar els problemes, produir, quan algun equip que ha tingut problemes, un altre equip l’ha ajudat.

La valoració de les tutores, l’Imma i la Lurdes, és molt positiu, és un apre-nentatge de vida, és una eina que els pot ajudar molt ara i en el futur, apre-nen molt més que coneixements, aprenen a ser tolerants, els ajuda a créixer, a conèixer als seus com-panys, a gestionar emocions, és un aprenentatge molt vivencial i abasta moltes àrees.